Gebied fir Trauer ψ 97 an 128

Gebied fir Trauer ψ 97 an 128

VUM PAPP PAUL DUERCH DEN PSALTER.

Kann Gott de Leit hëllefen, déi duerch d'Schwieregkeete vum Liewen traureg sinn, hinnen Courage a Kraaft ze ginn.

Am Numm vum Papp a vum Jong a vum Hellege Geescht. Amen.

Éier fir Iech, eise Gott, Éier fir Iech.

Himmelskierch, w.e.g., de Geescht vun der Wourecht, den omnipresentéierenden an alldeeglechen, de Schatzmeeschter vu Wueren a Liewen, Sponsor, komm a campéiert bei mir, a botzt eis vun all Fleck, a rett, Gutt, eis Séilen.

Hellege Gott, Hellege Mighty, Hellege Onstierfleche Barmhäerzegkeet op eis. (drëtte Kéier)

Éier si dem Papp an dem Jong an dem Hellege Geescht. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
Panagia Trias, Barmhäerzegkeet op eis. Här, versoen fir eis Sënnen. Despot, verzei meng Ongerechtegkeeten. Helleg, besicht an heelt eis Krankheeten, wéinst Ärem Numm.

Här häerzlech, Här häerzlech, Här häerzlech.

Éier si dem Papp an dem Jong an dem Hellege Geescht. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.

Eise Papp, deen am Himmel ass, gehellegt sief Däi Numm, Däi Räich komm, Däi Wëlle geschéien op der Äerd wéi et am Himmel ass.

Gëff eis haut eisen alldeegleche Brout, a verzei eis eis Scholden, och wa mir eis Scholden verloossen, an eis net versichen, mee befreit eis vum Béisen.

(Psalm 97)
Gebied fir Leed

Άσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος · ἔσωσεν αὐτὸν ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ἅ⁇ γιος αὐτοῦ.

ἐγνώρισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ αακὼβ καὶ τῆς ἀληθενατ ἀληθενατ

εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θζομμμ. ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ, πᾶσα ἡ γῆ, ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε · ψάλατε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν κιθάρᾳ καὶ φωνῇ ψαλμοῦ ·

ἐν σάάλπιινν ἐἐἐτῖῖ κωῇῇιιῇῇῇῇίίίίίῇίῇίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίῇίίίίίίίίῇῇῇίίῇίίίίίίίίίίίίίίίίῇίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίῇίίίίίίίί Σαλλευτωή ωἡ άάλαTσ/αὶ κὶὸ πήρήήα κὶέὶὶὶῇῇῇῇὶῇῇῇῇῇῇῇῇῇῇἰἰἰἰἰἰἰἰἰἰἰἰἰ

ποταμοὶ κροτήσουσι χειρὶ ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται, ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γῆν · κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν εὐθύτητι.

(Psalm 128)

Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ σσραήλ · πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι. ἐπὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλον, ἐμάνρϽυναίλνα.

Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν. αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πνμτοε γενηθήτωσαν ὡσεὶ χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασνθ

οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ θερίζων καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων, καὶ οὐκ εἶπαν οἱ παράγοντες · εὐλογία Κυρίου ἐφ ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α '. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Saint Nektarios, Bëschof vu Pentapolis

Brel

Δόόwirwγῦῷ llοὲάάααααΙΙὰ ᾶᾶσινἰά ἰάἰάατ μῷμῷ μὲὲὲ μὲὲὲ μὲώὲὲ μὲώὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲὲ

Duerch d'Wënsch vun eisen hellege Pappen, Här Jesus Christus eise Gott, erbarm Iech iwwer eis. Amen.

Gebied fir Kappwéi no Trauer,
Gebied fir Trauer, Trauer Orthodoxie, D'Gebied vu Christus,
Gebied fir déi stierwen, wënschen,
Gebied fir Räucherstäerkt, Gott d'Leit déi traueren,
Gebied fir Trauregkeet, Leit déi traureg sinn,
Gebied fir Trauregkeet fort ze goen, Leit déi traureg sinn,
Gebied fir grouss Trauregkeet, déi duerch Schwieregkeeten traureg sinn,
Gebied fir Leed, Nikolaos Velimirovich Firwat hu mir Leed,
Gebied fir Erléisung, Saint Nikolaos Velimirovich Firwat hu mir, Saint Elder Porphyrios Trauer kann, Elder Porphyrios Trauer kann, Elder Porphyrios Trauer kann, Trisagion virum Gebied fir, der Trisagion virun der Gebied, Et gëtt den Trisagion virum Gebied genannt.